Obowiązki pracodawcy wobec pracobiorcy


Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracobiorcy możemy w zasadzie podzielić na szczegółowe i ogólne. Wszelkie wynikają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy bądź przepisów szczegółowych.

Jakie główne obowiązki ma pracodawca wobec pracownika? Obowiązek zatrudniania pracownika a także obowiązek wypłacania zatrudnionemu zapłaty za wykonaną pracę to dwa najważniejsze ogólne obowiązki chlebodawcy. Obowiązek zatrudniania pracobiorcy wynika oczywiście z mocy umowy o pracę czy innego aktu, jaki jest podstawą zaangażowania pracownika (dla przykładu aktu mianowania). W jego obszarze leży użyczenie pracobiorcy stanowiska pracy w zakładzie, na którym powinien on świadczyć pracę, do jakiej będzie zobligowany. Pracodawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników (sprawdź promocje na bhponline ocena ryzyka zawodowego sprzedawca) zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym pracownika, a również jego stanem zdrowia. Zatrudnianie powinno odbywać się przy pracach, które są dopuszczalne dla poszczególnych osób (dla przykładu kobiet). Pracodawca ma obowiązek zaznajamiania pracobiorców, którzy podejmują pracę z obszarem ich zadań, a również z ich uprawnieniami. Jakie organizacyjne obowiązki ma pracodawca (zobacz również wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę)? Chlebodawca powinien zorganizować proces wytwórczy i zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym rytmie pracy. Pracodawca musi także płacić składki na ubezpieczenie społeczne.
długi

Autor: Bryant Surety Bonds
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca winien też dążyć do uczynienia zakładu otoczeniem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek kalectwo, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a także ze względu na pracę na czas określony bądź nie określony czy w pełnym bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czy chlebodawca ma obowiązek troszczyć się o umiejętności zawodowe pracowników? Tak, chlebodawca musi udzielać pracownikom pomocy w podnoszeniu owych kwalifikacji. Jest to zresztą jedna z kluczowych zasad prawa pracy.