Obowiązki pracodawcy wobec pracobiorcy


Obowiązki pracodawcy w stosunku do pracobiorcy możemy w zasadzie podzielić na szczegółowe i ogólne. Wszelkie wynikają z przepisów prawa pracy kodeksu pracy bądź przepisów szczegółowych.

Jakie główne obowiązki ma pracodawca wobec pracownika? Obowiązek zatrudniania pracownika a także obowiązek wypłacania zatrudnionemu zapłaty za wykonaną pracę to dwa najważniejsze ogólne obowiązki chlebodawcy. Obowiązek zatrudniania pracobiorcy wynika oczywiście z mocy umowy o pracę czy innego aktu, jaki jest podstawą zaangażowania pracownika (dla przykładu aktu mianowania). W jego obszarze leży użyczenie pracobiorcy stanowiska pracy w zakładzie, na którym powinien on świadczyć pracę, do jakiej będzie zobligowany. Pracodawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników zgodnie z kwalifikacjami i doświadczeniem zawodowym pracownika, a również jego stanem zdrowia. Zatrudnianie powinno odbywać się przy pracach, które są dopuszczalne dla poszczególnych osób (dla przykładu kobiet).

Bez zwlekania zobacz na stronie inne tego rodzaju informacje. Tam również zobaczysz coś ciekawego, ponieważ proponuje ona pokrewną problematykę.

Pracodawca ma obowiązek zaznajamiania pracobiorców, którzy podejmują pracę z obszarem ich zadań, a również z ich uprawnieniami. Jakie organizacyjne obowiązki ma pracodawca? Chlebodawca powinien zorganizować proces wytwórczy i zapewnić, aby przebiegał on w przyjętym rytmie pracy. Pracodawca musi także płacić składki na ubezpieczenie społeczne.

długi

Autor: Bryant Surety Bonds
Źródło: http://www.flickr.com
Pracodawca winien też dążyć do uczynienia zakładu otoczeniem wolnym od dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na wiek kalectwo, religię, narodowość, przekonania polityczne, pochodzenie etniczne, orientację seksualną, a także ze względu na pracę na czas określony bądź nie określony czy w pełnym bądź w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Czy chlebodawca ma obowiązek troszczyć się o umiejętności zawodowe pracowników? Tak, chlebodawca musi udzielać pracownikom pomocy w podnoszeniu owych kwalifikacji. Jest to zresztą jedna z kluczowych zasad prawa pracy.