Instruktaże roczne dla pracobiorców


Pewnym z podstawowych zadań każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych oraz higienicznych warunków pracy. Szczegółowe informacje na ów temat można znaleźć w dziale X Kodeksu Pracy. Do zadań tych zalicza się także przeszkolenie pracobiorców z zakresu BHP. Kwestie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa oraz higieny pracy normuje zarządzenie Ministra Gospodarki oraz Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. Szkolenia BHP we Wrocławiu są przeprowadzane w celu aktualizacji i ugruntowania wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie BHP a również zaznajomienia uczestników z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

szkolenia bhp

Autor: NASA Goddard Space Flight Center
Źródło: http://www.flickr.com
Typy szkoleń okresowych BHP: Szkolenie BHP dla pracodawców jak też innych osób kierujących robotnikami realizuje się w postaci szkolenia, seminarium czy samokształcenia kierowanego (online) nie rzadziej aniżeli raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie (kompleksowa obsługa BHP) okresowe należy zrealizować w okresie do 6 miesięcy od chwili zaangażowania. Instruktaż BHP dla pracobiorców zatrudnionych na posadach robotniczych przeprowadza się wyłącznie w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz do roku na posadach, na jakich istnieją szczególnie wysokie zagrożenia. Jeśli takowe niebezpieczeństwa nie występują, nie rzadziej aniżeli raz na trzy lata. Pierwsze szkolenie należy zrealizować w okresie do roku od chwili zaangażowania. Szkolenie BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych realizuje się w postaci kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwsze szkolenie okresowe należy przeprowadzić w czasie do roku od chwili zaangażowania.

Instruktaż BHP dla pracowników służby BHP realizuje się w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej niż raz na pięć lat. Pierwszy instruktaż okresowy należy zrealizować w czasie do roku od dnia zaangażowania. szkolenie (dobre szkolenia bhp online dla pracodawców) BHP dla pracobiorców administracyjno-biurowych oraz innych przeprowadza się w postaci kursu, seminarium czy samokształcenia kierowanego (on-line) nie rzadziej aniżeli raz na sześć lat. Pierwsze szkolenie okresowe trzeba przeprowadzić w czasie do roku od chwili zatrudnienia.

pracujący robotnicy

Autor: Asian Development Bank
Źródło: http://www.flickr.com
Z instruktażu okresowego może być zwolniona osoba, jaka posiada bieżące poświadczenie o odbyciu szkolenia BHP u innego chlebodawcy na tym samym stanowisku pracy czy odbyła inny okresowy instruktaż BHP dla osoby zaangażowanej na innym stanowisku, jeżeli jego program uwzględnia zakres tematyczny nieodzowny programem instruktażu okresowego obowiązującego na nowej posadzie. Instruktaż okresowy dopełnia się egzaminem.